Tedbir Nafakası

NAFAKA TÜRLERİ – TEDBİR NAFAKASI

Tedbir nafakası, boşanma ve ayrılık davası süresi boyunca, maddi gücü daha az olan eşe, diğer eş tarafından; barınma, geçinme, çocukların bakım ve korunma vb. ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla ödenen nafakadır. Tedbir nafakasına, boşanma ve ayrılık davası sürecinde hükmedilebileceği gibi, bu davalardan bağımsız olarak, ayrı yaşamada haklı olduğunu ispatlayan eş tarafından da ayrı bir dava ile de talep edilebilir.

Eşlerden birisinin ayrı yaşamadaki haklılığına kısaca değinecek olursak; eşlerden birinin uyuşturucu madde bağımlılığı, şiddet uygulaması, aldatması, haklı bir sebep olmaksızın aile konutunun terk edilmesi ve benzeri durumlar, diğer eşe haklı sebeple ayrı yaşama imkanı vermektedir. Bu gibi durumların varlığında, ayrı yaşamada haklı olduğunu ispatlayan eş, aile mahkemesine başvurarak dava yolu tedbir nafakası talep edebilecektir.

Yüksek mahkeme içtihatlarında tedbir nafakasının şartlarına ve genel hükümlerine yer verilmiş olup, örnek teşkil etmesi açısından aşağıdaki hüküm verilmiştir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/2-1891Esas, 2018/1577 Karar Sayılı, 25.10.2018 Tarihli İlamında: “…Tedbir nafakası, talebe bağlı olmaksızın (resen) takdir edilir ve geçici bir önlem olarak davanın başından itibaren karar kesinleşene kadar hüküm altına alınır.

Dolayısıyla tedbir nafakası takdirine ilişkin kararın, davanın açıldığı tarih itibariyle tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin araştırma sonuçlarının dosyaya gelişini takiben hemen verilmesi gerekir.

Boşanma ve ayrılık davalarında, tarafların kusur durumu hiçbir şekilde tedbir nafakasının takdirine etkili bir unsur değildir. Kusurlu eş yararına dahi, bu tedbirlerin alınması mümkündür. Yine, her iki tarafın da gelirinin bulunması tedbir nafakası verilmesini engelleyici bir hâl değildir. Ancak eşlerin ekonomik güçlerinin birbirine yakın olması durumu söz konusu ise bu durumda geçici tedbir nafakası verme zorunluluğunun ortadan kalkacağı söylenebilir.

Ayrıca belirtilmelidir ki, Yargıtay içtihatları ile bir başkası ile evlilik dışı birliktelik yaşayan eşe tedbir nafakası verilmeyeceği hususu benimsenmiştir.


TMK’ nın 169. maddesi uyarınca takdir edilen tedbir nafakası, açılan boşanma davası kapsamında alınan geçici nitelikteki bir önlem olarak hâkim tarafından yargılama sırasında kaldırılmadığı takdirde boşanma davasında verilen kararın kesinleşmesi ile kendiliğinden sona erer…”

 

Tedbir nafakasına, tarafların talebi üzerine hükmedilebileceği gibi; boşanma ve ayrılık davalarında, TMK. 169. Madde: “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.” hükmü gereğince hakim tarafından kendiliğinden de tedbir nafakasına hükmedilebilir. Ancak, tedbir nafakası talep edildiği takdirde, taleple bağlılık ilkesi gereğince, hakim, hüküm kurarken, talep edilen miktarla bağlı kalacak ve talep üzerinde bir miktara hükmetmeyecektir.

Tedbir nafakası, geçici bir önlem olduğu için eşlerden birinin kusuru aranmaz. Eşlerin maddi durumuna göre takdir edilir. Tedbir nafakasına süresiz olarak hükmedilmez. Tedbir nafakası, boşanma davası kesinleşinceye kadar veya ayrılık süresi boyunca ödenecektir. Takdir edilen tedbir nafakasını ödemeyen, nafaka borçlusu aleyhine icra takibi başlatılabilir, alacağın cebri icra yolu ile tahsiline gidilebilir.

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız tedbir nafakası hususu, her bir aşaması hukuki bilgi ve yorumu gerektiren sayısız detayı içermektedir. Herhangi bir hak kaybına uğranmaması, mağduriyet yaşanmaması, usul ve esasa ilişkin yapılacak muhtemel hataların önüne geçebilmek adına bu tür taleplerinize ilişkin olarak avukat yardımından faydalanmak ve hukuki destek almak, sizlerin yararınadır.

Av. Melih ÇELİK Hukuk Bürosu, boşanma davaları, nafaka talepleri başta olmak üzere olarak aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Av. Melih ÇELİK Hukuk bürosu, sorunlarınızın çözümünü için başta Samsun İli olmak üzere ülke çapında avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 

Call Now Button0 (553) 979 08 87