İcra ve İflas Hukuku

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’muz, Türk Hukuk Sisteminin cebri icra usul ve esaslarını düzenlemektedir. Cebri icra kavramı; bir borcun devlet gücüyle ve eliyle tahsil edilmesini, yerine getirilmesini ifade eder. İhkakı hak yasağının mevcudiyeti sebebiyle; insanlar hak ve alacaklarını kendileri güç kullanmak suretiyle alamamaktadır. İcra ve iflas hukuku tam olarak bu noktada devreye girmekte, bireylerin ve tüzel kişilerin (esnaflar, tacirler ve ticari işletmeler) üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklarının tahsili devletin gücüyle yerine getirilmektedir. İcra ve İflas Hukuku da, devletin bu gücünü hangi yollarla ve ne şekilde yerine getireceğine ilişkin düzenlemeler içermektedir. Ülkemizde her yıl milyonlarca icra takibine konu uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. İcra ve iflas takipleri, takip türü, faiz oranları ve faiz başlangıç tarihleri, yetkili icra daireleri, haciz, muhafaza, satış vb. birçok alt başlığı bünyesinde barındırmaktadır. Alacaklıların icra takiplerinin doğru şekilde yürütülerek, en hızlı ve etkin şekilde alacaklarına kavuşmaları, borçluların ise haczedilemeyecek malları başta olmak üzere hakların muhafazası için avukat desteğinden yararlanmaların bireyler için önemlidir.

Avukat Melih ÇELİK Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize, icra takibi, iflas takibi ve hususlarında hizmet ve danışmanlık sunmaktayız.

Call Now Button0 (553) 979 08 87