Anlaşmalı Boşanma Davası

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı boşanma davası; eşlerin, boşanmanın şartları üzerinde, kendi aralarında anlaşarak mahkemeye başvurdukları bir dava türüdür. Eşlerin, boşanmayı anlaşarak gerçekleştirebilmeleri için bazı şartlar mevcuttur. Bu şartlar, TMK.’nın 166/3. maddesinde sayılmış olup, anılan kanun hükmü aşağıdaki şekildedir.

TMK: Madde 166/3: Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Madde hükmünde şartlar açıkça belirtilmiş olup; bu şartların başında evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Evliliğin bir yılını doldurmasının akabinde, eşler, boşanmanın mali sonuçları ve çocuk/çocukların velayet durumları hakkında anlaşmaya vararak dava açabilirler. Eşlerin arasındaki bu anlaşma, bir protokol halinde düzenlenerek mahkemeye sunulması ve hakim tarafından bu protokolün incelenerek uygun bulunması gerekmektedir. Eşlerin, evlilik birliğinin sonlandırılmasını istediklerine dair iradelerini hakim huzurunda bir kez de sözlü şekilde beyan etmeleri gerekmektedir.

Eşler arasında düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolü ile boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin tüm detaylara yer verilmelidir. Eşlerin; evlilik birliği içerisinde edinmiş oldukları malların paylaşımı, ziynet eşyalarının durumu, maddi ve manevi tazminat hususları, nafaka ve benzeri tüm hususları ilişkin anlaşma şartlarını protokolde detaylıca düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca; ortak çocukların velayetine ve velayet sahibi olmayan eşin çocuklarla kişisel ilişki kurmasına, kişisel ilişkinin ne şekilde kurulacağına ilişkin tüm hususlara protokolde detaylıca yer verilmelidir.

Evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşlerin;  boşanmanın mali ve hukuki sonuçları üzerinde anlaşarak ve bunu da hakim önünde beyan ederek anlaşmalı boşanma dava sürecini yürütmeleri, eşlerin bu zorlu süreci en az zararla çözüme kavuşturmaları noktasında izlenilmesi gereken yoldur.

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız anlaşmalı boşanma davası ve şartları, her biri hukuki bilgi ve yorumu gerektiren sayısız detayı içinde barındırmaktadır. Türk hukuk sisteminde; hak ve taleplerin doğru eksiksiz bir şekilde ileri sürülmesi, en az hak ve talep sahibi olmak kadar önem taşımaktadır. Günümüzde hak aramanın temelini ispat hukuku oluşturur. Usul Esasa Mukaddemdir yani Usul Esastan Önce Gelir.

Boşanma davası açmak ve takip etmek için avukatlık hizmeti almanız yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, boşanma avukatı yardımı; bireyleri usul ve esasa ilişkin yapacakları muhtemel hatalardan koruyarak, bireylere hukuki güvence sağlamaktadır. Haklarınızın tam bir şekilde ileri sürülmesi ve iddialarınızın doğru ispat araçlarıyla ortaya konulması, davanızın neticesini etkilemektedir. Av. Melih ÇELİK Hukuk Bürosu, boşanma davaları, nafaka talepleri başta olmak üzere olarak aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Av. Melih ÇELİK Hukuk bürosu, sorunlarınızın çözümünü için başta Samsun İli olmak üzere ülke çapında avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 

Call Now Button0 (553) 979 08 87